Vernieuwing pleziervaartwetgeving

Op 4 juli 2019 werden de uitvoeringsbesluiten van de nieuwe pleziervaartwetgeving gepubliceerd in het Staatsblad. Deze nieuwe reglementering treedt vanaf nu in werking, behoudens enkele overgangsperiodes. De vernieuwing is opgezet rond twee pijlers: administratieve vereenvoudiging en verhoging van de veiligheid.

bron: FOD Mobiliteit


Vereenvoudiging

Administratieve vereenvoudiging staat centraal in deze vernieuwing. Zo komt er één unieke registratiebrief die de vroegere vlaggenbrief voor varen op zee en het immatriculatiedocument voor varen op binnenwateren vervangt. Ook voor handelaren in de pleziervaart worden een aantal zaken voorzien die een gunstiger klimaat scheppen voor hun activiteiten. Zo kunnen zij gebruik maken van het systeem van  handelaarsplaten dat hen de mogelijkheid biedt vlot proeftochten met potentiële klanten te organiseren.


Veiligheid

Veiligheid blijft topprioriteit. Het praktisch gedeelte van het examen voor het behalen van een vaarbrevet werd vernieuwd met een verplichte vaarproef. De verplichting van vaarbrevet voor grote en snelle pleziervaartuigen, zoals die ook geldt op de binnenwateren, wordt doorgetrokken naar zee. Ook werd de verplichte uitrusting aan boord in de nieuwe wetgeving grondig gemoderniseerd en opgemaakt in functie van hoe ver op zee het vaartuig van de kust vaart. Het dragen van een reddingsvest wordt verplicht in een aantal situaties. 

Voor een volledig schema van de inwerkingtreding, klik hier.

Hoe werkt de vereenvoudigde registratie?

Om op de Belgische wateren te mogen varen, is een registratie nodig: dit kan zowel een Belgische registratie zijn als een registratie in het buitenland. 

In plaats van twee soorten registratie (een vlaggenbrief voor de zee en het immatriculatiedocument voor binnenwateren), is er nog maar één unieke registratiebrief. 

Een Belgische registratie is enkel mogelijk wanneer er een band met België is, dit is het geval wanneer de eigendom van het pleziervaartuig: 

 • voor meer dan 50% in eigendom is van een Belg of in België wonende persoon 
 • voor 50% in eigendom is van een rechtspersoon ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen 
 • een combinatie van de twee bovenstaande is indien er mede-eigendom is van een natuurlijke persoon en rechtspersoon. 

De registratiebrief is 5 jaar geldig, en wordt gratis vernieuwd bij bevestiging door de eigenaar, behalve een aantal uitzonderingen zoals verkoop, ingrijpende verbouwing, … 

De overgang naar een unieke registratiebrief zal soepel verlopen. De huidige vlaggenbrieven blijven hun geldigheid bewaren. Bij het vervallen van de vlaggenbrief dient een nieuwe registratiebrief aangevraagd worden. Op dat moment zijn de nieuwe vereisten inzake de band met België van toepassing. De immatriculatiedocumenten zullen de komende 5 jaar hun geldigheid verliezen en worden vervangen door een registratiebrief. De betrokken eigenaars worden hierover gecontacteerd. 

Ook vaartuigen langer dan 24m kunnen als pleziervaartuig geregistreerd worden. 

Voor pleziervaartuigen die over een Uniebinnenvaartcertificaat beschikken en enkel in de binnenwateren en de havens varen, geldt dit Uniebinnenvaartcertificaat als registratiebrief. 

Pleziervaartuigen voor bedrijfs- of beroepsgebruik dienen bovendien te beschikken over een geldig certificaat van deugdelijkheid vooraleer een registratiebrief kan bekomen worden. 

Wanneer is een brevet verplicht? 

Momenteel is er een verplichting van brevet op de binnenwateren als het pleziervaartuig 

 • door een motor voortbewogen sneller dan 20 km/u kan varen, of 
 • een romplengte van meer dan 15m heeft. 

Deze verplichting wordt vanaf 1 januari 2022 doorgetrokken naar de zee. 

Bij bedrijfs- of beroepsmatig gebruik op de binnenwateren is er nu ook een verplichting van brevet. 

Op zee is bij bedrijfs- of beroepsmatig gebruik een yachtman voldoende als men binnen het Belgische gebied blijft (havens, Territoriale Zee, EEZ). Daarbuiten geldt de STCW-verplichting. 

Hoe behaal ik mijn brevet?

De Belgische vaarbrevetten blijven behouden: Beperkt Stuurbrevet, Algemeen Stuurbrevet, Yachtman, Yachtnavigator. 

Het brevet kan behaald worden vanaf 16 jaar. 

Vanaf 1 januari 2020 komt er een nieuwe modulaire structuur: je begint met Beperkt Stuurbrevet en zo bouw je stap voor stap verder. Er komt een duidelijk overzicht van de leerstof die wordt bevraagd in het examen per brevet. 

Vanaf 1 januari 2021 komt er een praktijktest, met duidelijke doelstellingen, om een brevet te behalen. Tot die datum blijft de huidige aanpak voor het praktijkgedeelte geldig. 

Welke uitrusting moet ik aan boord hebben? 

Vanaf midden mei 2020 is er een lijst van verplichte uitrusting, die rekening houdt met de afstand tot de kust. Pleziervaartuigen ingeschreven voor de ‘binnenwateren’, moeten daarnaast steeds minstens de minimumlijst ‘binnenwateren’ aan boord hebben. Pleziervaartuigen ingeschreven voor ‘zee en binnenwateren’, moeten daarenboven minstens de minimumlijst ‘zee en binnenwateren’ aan boord hebben. 

Deze lijst zal in samenspraak met de sector de komende jaren telkens bijgewerkt worden om zo vlot het gebruik van nieuwe, moderne middelen mogelijk te maken. 

Deze lijst zal in het najaar op de website bekend gemaakt worden. 

Voorlopig blijft de bestaande lijst van uitrusting van kracht. 

Moet ik mijn reddingsvest dragen? 

Voor de veiligheid van elke opvarende is het altijd aangewezen de reddingsvest te dragen – zowel op de binnenwateren als op zee. In bepaalde omstandigheden zijn de risico’s groter en is het dragen verplicht. 

Op zee is het dragen van een reddingsvest verplicht aan boord van een pleziervaartuig, onder volgende omstandigheden: 

 • als de (significante) golfhoogte 1m of meer bedraagt of; 
 • tussen zonsondergang en zonsopgang of; 
 • tussen 16 oktober en 15 mei. 

Verder geldt de verplichting steeds: 

 • voor alle opvarenden tot 12 jaar of; 
 • wanneer het pleziervaartuig 6,5m of korter is. 

In de kajuit geldt deze verplichting niet. 

De verplichting geldt niet voor pleziervaartuigen 

 • groter dan 24m of; 
 • met een vaste reling van 1,10m hoog. 

Voor pleziervaartuigen tot 6,5m binnen de 2 zeemijl mag de reddingsvest vervangen worden door een zwemvest. 

Nieuw op de binnenwateren is de verplichting om bij verhuur van kano’s, kajaks, gondels en waterfietsen zwemvesten aan boord te voorzien. Het dragen wordt ten zeerste aangeraden. 

Kleinzeilerij – 3/4 Bf regel valt weg 

Er wordt niet langer een beperking opgelegd qua windsterkte voor kleine vaartuigen (de zogenaamde 3/4 Beaufort regel is afgeschaft). Dat maakt dat de kleinzeilerijvaartuigen hun ontspanningsactiviteiten ook kunnen uitvoeren bij hogere wind- en golfcondities. 

Vaartuigen kleiner dan 6m moeten wel binnen de 2 zeemijl van de kust blijven als de (significante) golfhoogte 1m of meer bedraagt. 

De pleziervaarder kan zich informeren over de heersende en verwachte golfhoogtes voor de Belgische kust via https://meetnetvlaamsebanken.be/

Voor een volledig schema van de inwerkingtreding, klik hier.