Algemene voorwaarden

Stichting Jachthaven Cadzand (RYCB) 

HAVENREGLEMENT 

Algemeen 

 

Artikel 1: 

Dit reglement is van toepassing op de haven, terreinen, gebouwen en installaties in eigendom van Yacht@Cadzand-Bad B.V en in uitbating door Stichting Jachthaven Cadzand (R.Y.C.B.), hierna te noemen de Stichting. 

 

Artikel 2: 

Onder havens en terreinen wordt in dit reglement verstaan: 

a.Het bij de Stichting in gebruik zijnde haven gelegen in Cadzand Bad; 

b.Het parkeerterrein, de tijdelijke en vaste gebouwen; 

d.Overige eigendommen van de Stichting en/of Yacht@Cadzand-Bad B.V 

 

Artikel 3: 

1.Enkel leden van R.Y.C.B. kunnen een vaste ligplaats huren in de havens. 

2.Voor wie geen lid of één van zijn genodigden is, of niet als passant van de faciliteiten van de club gebruik maakt, is het verboden zich in de jachthavens, op het terrein of in de gebouwen van R.Y.C.B. te bevinden. Uitzondering wordt gemaakt voor de klanten van Channel Sailing en Knokke Boat. 

3.Passanten zijn zij die geen vaste ligplaats in de haven hebben, maar tijdelijk een ligplaats huren.  

 

Het bestuur van de Stichting, de havenvertegenwoordiger van R.Y.C.B. en de havenmeester 

 

Artikel 4 

Het bestuur van de Stichting en/of de havenvertegenwoordiger van de club is(zijn) in eerste instantie belast met de dagelijkse leiding en het toezicht op de dagelijkse gang van zaken op de havens en terreinen. Hij(zij) geeft(geven) rechtstreeks instructies aan de havenmeester en het overige personeel, werkzaam op de havens en terreinen en is(zijn) voor zijn(hun) beleid verantwoording verschuldigd aan het bestuur van R.Y.C.B. 

 

Artikel 5: 

Indien en zolang van een gehuurde ligplaats door de huurder geen gebruik wordt gemaakt, kan het bestuur van de Stichting en de havenvertegenwoordiger en/of de havenmeester hierover te allen tijde beschikken ten behoeve van leden en/of passanten. Eveneens kunnen in drukke periodes de plaatsen tussen de boxen worden gebruikt als passantenplaats.  

 

Artikel 6: 

Indien nodig voor de efficiënte uitbating van de havens, kan het bestuur van de Stichting en/of havenmeester schepen van vaste ligplaatshouders of passanten een andere ligplaats dan de oorspronkelijk gehuurde toewijzen in één van de havens. 

Indien de eigenaar niet bereikbaar is, en het verplaatsen van het schip naar een andere ligplaats noodzakelijk geacht wordt, wordt het desbetreffende schip op kosten en onder verantwoordelijkheid van de eigenaar naar een nieuwe ligplaats gesleept. 

Page Break 

 

Artikel 7: 

Het is zonder toestemming van het bestuur niet toegestaan een gehuurde ligplaats aan een derde over te dragen of in gebruik te geven of een ander vaartuig dan is opgegeven, op de gehuurde plaats te leggen. 

 

Artikel 8: 

Indien het vaartuig in eigendom wordt overgedragen, moet het lid dit melden aan het bestuur van de Stichting of de havenmeester. 

De koper of derde verkrijger moet het vaartuig binnen 14 dagen na eigendomsoverdracht of ingebruikname van de gehuurde plaats verwijderen, tenzij hij/zij van het bestuur de toestemming krijgt het langer te laten liggen. 

De eigendomsoverdracht van een vaartuig kan nooit de automatische overdracht van zijn gehuurde ligplaats inhouden.  

 

Artikel 9: 

Indien een vaartuig eigendom is van meerdere personen moeten alle eigenaars lid zijn van R.Y.C.B. 

Voorts zal bij het bestuur moeten worden aangetoond dat het vaartuig eigendom is van meerdere personen. Alle eigenaren zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle financiële verplichtingen ten opzichte van de Stichting en/of R.Y.C.B. met betrekking tot het vaartuig. 

 

Artikel 10: 

Indien een vaartuig op een reeds toegewezen ligplaats ligt en een derde mede-eigenaar wordt van dit vaartuig, zijn alle betrokkenen verplicht dit te melden aan het bestuur en de nieuwe mede-eigenaar dient het lidmaatschap van de R.Y.C.B. aan te gaan. Bij verkoop aan de derde mede eigenaar binnen het jaar kan indien er een wachtlijst is voor schepen van deze lengte, op de wachtlijst voor een ligplaats worden geplaatst. 

 

Artikel 11: 

Indien een lid van de club, dat reeds een ligplaats in de haven huurt, een ander vaartuig koopt, en tengevolge daarvan een andere ligplaats in de haven nodig heeft, wordt hij bovenaan de wachtlijst geplaatst en komt hij/zij bij voorrang in aanmerking voor een vervangende ligplaats, indien hij/zij zijn oude plaats inlevert. 

 

Gebruik infrastructuur  

 

Artikel 12: 

Iedere huurder mag met slechts één geschikt aansluithulpmiddel gebruik maken van de elektrische aansluitingen op de steigers en dit na toewijzing van de havenmeester. De meterstand wordt automatisch geregistreerd en kan steeds op vraag bij de havenmeester worden gecontroleerd. Er zijn 32A en 16A aansluitingen. De havenmeester kent het stroompunt toe. 

 

Artikel 13: 

Dregistratie van het elektriciteitsverbruik wordt bij vertrek uit de haven onderbroken (loskoppeling van de Kw-uur meter)Dit gebeurt op afstand door de havenmeester en kan alleen gebeuren als havenmeester op de hoogte wordt gesteld van het vertrek. Bij terugkomst dient de aanmelding eveneens te gebeuren. 

 

Page BreakArtikel 14: 

De gebruikers van de havens en overige accommodaties hebben geen verhaalrecht op de stichting of R.Y.C.B. wegens hinder, tijdelijk ongemak of buiten gebruikstelling van de havens, terreinen of inrichtingen in verband met uit te voeren werken, reparaties, rampen, overstromingen, oorlogssituaties of welke gevallen van overmacht dan ook. 

 

Artikel 15: 

De gebruikers van alle accommodaties gebruiken het ter beschikking gestelde voor eigen risico, kosten en verantwoordelijkheid. De toegang tot de steigers en het sanitair gebeurt dmv een toegangspas die te verkrijgen is bij de havenmeester.  

 

Verplichtingen en verboden 

 

Artikel 16: 

Eenieder is verplicht alle voorzorgsmaatregelen te treffen om brandgevaar te voorkomen. De gasinstallatie aan boord moet volgens de geldende veiligheidsnormen zijn.  

 

Artikel 17: 

Ligplaatshouders zijn verplicht bij vertrek uit de haven voor meer dan 1 nacht dit te melden aan de havenmeester. De terugkomst wordt eveneens gemeld. Zie ook art 13 ivm registratie elektriciteitsverbruik.  

 

Artikel 18: 

Het is verboden in de jachthaven, op de steigers of in de gebouwen open vuur te gebruiken. Opslag van ontvlambare stoffen (benzine, …) is ten strengste verboden op de steigers. Werkzaamheden aan schepen mogen andere ligplaatshouders niet storen.  

 

Artikel 19: 

Het is verboden: 

a.Het terrein of de haven op enigerlei wijze te verontreinigen; 

b.Milieugevaarlijke stoffen op een andere plaats te deponeren dan op de speciaal daartoe voorziene plaats; 

c.Milieuschadelijke aangroeiwerende verf te gebruiken; 

d.In de havens een onderwater toilet zonder vuilwatertank te gebruiken; 

e.Drinkwater te verspillen; 

f.Huisdieren te laten los lopen; 

g.De uitwerpselen van een huisdier dat men begeleidt te laten liggen; 

h.Constructies of wijzigingen aan te brengen aan steigers of installaties, behoudens toestemming; 

i.Steigers geheel of gedeeltelijk te blokkeren; 

j.Goederen in welke vorm dan ook, op de steigers en/of het terrein of in de gebouwen te laten liggen; 

k.Op enigerlei wijze hinderlijk lawaai te veroorzaken; 

l.In de jachthavens: 

 • de plankzeilsport te beoefenen,
 • de haven in- of uit te zeilen,
 • te spelevaren zodanig dat anderen daar hinder van ondervinden;

m.In de jachthavens sneller te varen dan 2 knopen; 

n.Zonder de toestemming van de eigenaar, zich op diens boot te bevinden; 

o.Op het terrein van de club te overnachten anders dan op een schip dat in de haven ligt; 

 1. Enige commerciële activiteit uit te oefenen zonder schriftelijke toestemming; 
 1. Nationaliteitsvlaggen ’s nachts te laten hangen; 
 1. Andere clubvlaggen te voeren dan die van R.Y.C.B., behalve voor de bezoekers; 
 1. Vlaggen te laten hangen wanneer er geen bemanning in de omgeving is; 
 1. Publiciteitsvlaggen te voeren.  

 

Page BreakArtikel 20: 

Aanleg van een uitzonderlijke installatie ten behoeve van de speciale noden van een schip dient te allen tijde aan het bestuur aangevraagd te worden en kan slechts uitgevoerd worden na akkoord van het bestuur.  

Deze laatste laat de werken uitvoeren. 

Indien deze installaties aangebracht worden, gebeurt dit op kosten van de aanvrager. 

Deze bijzondere installaties blijven te allen tijde eigendom van de club. 

 

Artikel 21: 

Het is tijdens de overwintering verboden verwarming aan boord aan te hebben tenzij men aan boord is. 

 

Artikel 22: 

Het bestuur van de club behoudt zich het recht voor de toegang tot de havens,het terrein en de gebouwen te ontzeggen aan personen die zich niet volgens de regels van het normale fatsoen gedragen of de reglementen niet naleven. De leden zijn ook verplicht om te allen tijde de toegangspoorten tot het terrein en steigers af te sluiten. 

 

Parkeren 

 

Artikel 23: 

Lang parkeren op het terrein van de haven is niet toegestaan.  

Kort parkeren is wel toegestaan gedurende 1 uur voor laden en lossen van materiaal.  

Ligplaatshouders kunnen gebruik maken van een parking op 150 m van de haven. De vergunning hiervoor is te verkrijgen bij de havenmeester.  

De toegang tot het terrein kan met een toegangspas te bekomen bij de havenmeester.  

Voertuigen die langer dan 1 uur geparkeerd zijn op het haventerrein kunnen op kosten van de eigenaar weggesleept worden. Bij herhaaldelijke inbreuken kan eveneens de toegangspas worden geblokkeerd. Dit gebeurt na verwittiging van de ligplaatshouder.  

De Stichting en/of R.Y.C.B. is niet verantwoordelijk voor schade aan auto’s die op het terrein geparkeerd staan. 

 

Aansprakelijkheid 

 

Artikel 24: 

De Stichting, Yacht@Cadzand-Bad BV, de R.Y.C.B. of onderdelen daarvan, de in haar dienst zijnde personen, haar functionarissen, alsmede alle andere personen, die namens of ten behoeve van deze handelingen verrichten kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade, uit welke oorzaak ook voortgevloeid en van welke aard dan ook, toegebracht aan of geleden door een lid, een passant of andere persoon, in hun persoon of eigendom op het terrein en de haven van Yacht@Cadzand-Bad BV de Stichting en R.Y.C.B. 

 

Artikel 25: 

Iedere booteigenaar is aansprakelijk voor de door hem of zijn vaartuig veroorzaakte schade aan de jachthaven, het terrein of de gebouwen. Hij is verplicht tenminste een B.A.-verzekering af te sluiten om het bedoelde risico te dekken. 

Ook is hij volledig aansprakelijk voor gedragingen en handelingen van zijn familieleden, personeel en genodigden. 

 

Page BreakSlotbepalingen 

 

Artikel 26: 

Het bestuur van de Stichting, Yacht@Cadzand-Bad BV en R.Y.C.B. heeft het recht dit reglement vast te stellen en te wijzigen. 

 

Artikel 27: 

Over elk in dit reglement niet voorzien geval zal door het bestuur worden beslist. 

 

Artikel 28: 

Ieder lid wordt in het bezit gesteld van een exemplaar van dit reglement en is eveneens te raadplegen op de website van de club bij het onderdeel jachthaven Cadzand. 

 

Artikel 29: Ieder jaar moet het R.Y.C.B.lid een “bevestiging voor ligplaats” invullen, ondertekenen en dit aan het bestuur bezorgen samen met een kopie van de vlaggenbrief van het betreffende vaartuig. 

 

 

Contactgegevens: 

 

Stichting Jachthaven Cadzand (R.Y.C.B.) 

Maritiem Plaza 2 

4506 KZ Cadzand 

Nederland 

Tel : +316 11 410 975 

e-mail : cadzand@rycb.be 

 

 

Secretariaat 

 

R.Y.C.B. 

Thonetlaan 133 

2050 Antwerpen 

Tel : + 32 219 27 84 

e-mail : rycb@rycb.be 

 

Website : www.rycb.be 

 

Stichting Jachthaven Wolphaartsdijk (RYCB)

REGLEMENT

Algemeen

Artikel 1:

Dit reglement is van toepassing op de haven, terreinen, gebouwen en installaties in eigendom van Royal Yacht Club van België (R.Y.C.B.) en in uitbating door Stichting Jachthaven Wolphaartsdijk (R.Y.C.B.), hierna te noemen de Stichting.

Artikel 2:

Onder havens en terreinen wordt in dit reglement verstaan:

 1. Het bij de Stichting in gebruik zijnde deel van de Westhaven, gelegen te Wolphaartsdijk, ten westen van de voormalige veerdam met oevers;
 2. De oostelijk gelegen ligplaatsen in de Oude Landbouwhaven ten oosten van de voor-malige veerdam met oevers;
 3. Het parkeerterrein, de tijdelijke en vaste gebouwen en de containers op de veerdam;
 4. Overige eigendommen van de club.

Artikel 3:

 1. Enkel leden van R.Y.C.B. kunnen een vaste ligplaats huren in de havens.
 2. Voor wie geen lid of één van zijn genodigden is, of niet als passant van de faciliteiten van de club gebruik maakt, is het verboden zich in de jachthavens, op het terrein of in de gebouwen van R.Y.C.B. te bevinden.
 3. Passanten zijn zij die geen vaste ligplaats in de haven hebben, maar tijdelijk een lig-plaats huren. Zij mogen niet langer dan 3 weken aaneensluitend in de haven een lig-plaats innemen.

 

De gedelegeerd bestuurder van de Stichting, de havenvertegenwoordiger van R.Y.C.B. en de havenmeester

Artikel 4

De gedelegeerd bestuurder en/of de havenvertegenwoordiger van de club is(zijn) in eerste instantie belast met de dagelijkse leiding en het toezicht op de dagelijkse gang van zaken op de havens en terreinen. Hij(zij) geeft(geven) rechtstreeks instructies aan de havenmeester en het overige personeel, werkzaam op de havens en terreinen en is(zijn) voor zijn(hun) beleid verantwoording verschuldigd aan het bestuur van R.Y.C.B.

Artikel 5:

Indien en zolang van een gehuurde ligplaats door de huurder geen gebruik wordt gemaakt, kan het bestuur, zijnde de gedelegeerd bestuurder en de havenvertegenwoordiger en/of       de havenmeester hierover te allen tijde beschikken ten behoeve van leden en/of passanten.

Artikel 6:

Indien nodig voor de efficiënte uitbating van de havens, kan het bestuur en/of havenmeester schepen van vaste ligplaatshouders of passanten een andere ligplaats dan de oorspronkelijk gehuurde toewijzen in één van de havens.

Indien de eigenaar niet bereikbaar is, en het verplaatsen van het schip naar een andere ligplaats noodzakelijk geacht wordt, wordt het desbetreffende schip op kosten en onder verantwoordelijkheid van de eigenaar naar een nieuwe ligplaats gesleept.

Artikel 7:

Het is zonder toestemming van het bestuur niet toegestaan een gehuurde ligplaats aan een derde over te dragen of in gebruik te geven of een ander vaartuig dan is opgegeven, op de gehuurde plaats te leggen.

Artikel 8:

Indien het vaartuig in eigendom wordt overgedragen, moet het lid dit melden aan het bestuur of de havenmeester.

De koper of derde verkrijger moet het vaartuig binnen 14 dagen na eigendomsoverdracht of ingebruikname van de gehuurde plaats verwijderen, tenzij hij/zij van het bestuur de toestemming krijgt het langer te laten liggen.

De eigendomsoverdracht van een vaartuig kan nooit de automatische overdracht van zijn gehuurde ligplaats inhouden.

Artikel 9:

Indien een vaartuig eigendom is van meerdere personen moeten alle eigenaars lid zijn van R.Y.C.B.

Voorts zal bij het bestuur moeten worden aangetoond dat het vaartuig eigendom is van meerdere personen. Alle eigenaren zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle financiële verplichtingen ten opzichte van de Stichting en/of R.Y.C.B. met betrekking tot het vaartuig.

Artikel 10:

Indien een vaartuig op een reeds toegewezen ligplaats ligt en een derde mede-eigenaar wordt van dit vaartuig, zijn alle betrokkenen verplicht dit te melden aan het bestuur en de nieuwe mede-eigenaar dient zich op de wachtlijst te laten plaatsen.

Artikel 11:

Indien een lid van de club, dat reeds een ligplaats in de haven huurt, een ander vaartuig koopt, en tengevolge daarvan een andere ligplaats in de haven nodig heeft, wordt hij bovenaan de wachtlijst geplaatst en komt hij/zij bij voorrang in aanmerking voor een vervangende ligplaats, indien hij/zij zijn oude plaats inlevert.

Gebruik infrastructuur

Artikel 12:

Iedere huurder mag met slechts één geschikt aansluithulpmiddel gebruik maken van de elektrische aansluitingen op de steigers en dit na toewijzing van de havenmeester en opname van de meterstand.

Artikel 13:

Indien de gebruiker van het schip niet is aangesloten op de toegewezen aansluiting, moet het stopcontact afgesloten worden met een hangslot.

Artikel 14:

De gebruikers van de havens en overige accommodaties hebben geen verhaalrecht op de stichting of R.Y.C.B. wegens hinder, tijdelijk ongemak of buiten gebruikstelling van de havens, terreinen of inrichtingen in verband met uit te voeren werken, reparaties, rampen, overstromingen, oorlogssituaties of welke gevallen van overmacht dan ook.

Artikel 15:

De gebruikers van alle accommodaties gebruiken het ter beschikking gestelde voor eigen risico, kosten en verantwoordelijkheid.

Verplichtingen en verboden

Artikel 16:

Eenieder is verplicht alle voorzorgsmaatregelen te treffen om brandgevaar te voorkomen.      De gasinstallatie aan boord moet volgens de geldende veiligheidsnormen zijn.

Artikel 17:

Het is verboden in de jachthavens, op de veerdam of in de gebouwen open vuur te gebruiken. Er mag alleen gebarbecued worden op de daarvoor voorziene plaats.

Artikel 18:

Het is verboden:

 1. Het terrein of de havens van de club op enigerlei wijze te verontreinigen;
 2. Milieugevaarlijke stoffen op een andere plaats te deponeren dan op de speciaal daartoe voorziene plaats
 3. Milieuschadelijke aangroeiwerende verf te gebruiken;
 4. In de havens een onderwater toilet zonder vuilwatertank te gebruiken;
 5. Drinkwater te verspillen;
 6. Huisdieren te laten los lopen;
 7. De uitwerpselen van een huisdier dat men begeleidt te laten liggen;
 8. Constructies of wijzigingen aan te brengen aan steigers of installaties, behoudens toestemming;
 9. Steigers geheel of gedeeltelijk te blokkeren;
 10. Goederen in welke vorm dan ook, op de steigers en/of het terrein of in de gebouwen  te laten liggen;
 11. Op enigerlei wijze hinderlijk lawaai te veroorzaken;
 12. In de jachthavens:
 • de plankzeilsport te beoefenen,
 • de haven in- of uit te zeilen,
 • te spelevaren zodanig dat anderen daar hinder van ondervinden;
 1. In de jachthavens sneller te varen dan 2 knopen;
 2. Zonder de toestemming van de eigenaar, zich op diens boot te bevinden;
 3. Op het terrein van de club te overnachten anders dan op een schip dat in de haven ligt;
 4. Enige commerciële activiteit uit te oefenen zonder schriftelijke toestemming;
 5. Nationaliteitsvlaggen ’s nachts te laten hangen;
 6. Andere clubvlaggen te voeren dan die van R.Y.C.B., behalve voor de bezoekers;
 7. Vlaggen te laten hangen wanneer er geen bemanning in de omgeving is;
 8. Publiciteitsvlaggen te voeren.

Artikel 19:

Aanleg van een uitzonderlijke installatie ten behoeve van de speciale noden van een schip dient te allen tijde aan het bestuur aangevraagd te worden en kan slechts uitgevoerd worden na akkoord van het bestuur.

Deze laatste laat de werken uitvoeren.

Indien deze installaties aangebracht worden, gebeurt dit op kosten van de aanvrager.

Deze bijzondere installaties blijven te allen tijde eigendom van de club.

Artikel 20:

Het is tijdens de overwintering verboden verwarming aan boord aan te hebben tenzij men aan boord is.

Artikel 21:

Het bestuur van de club behoudt zich het recht voor de toegang tot de havens,het terrein en de gebouwen te ontzeggen aan personen die zich niet volgens de regels van het normale fatsoen gedragen of de reglementen niet naleven. De leden zijn ook verplicht om te allen tijde de toegangspoorten af te sluiten.

Parkeren

Artikel 22:

Parkeren op het terrein van de club is alleen toegestaan aan leden en hun genodigden en alleen in de daarvoor bestemde vakken.

Andere voertuigen die daar geparkeerd staan, zullen op kosten van de eigenaar weggesleept worden.

De Stichting en/of R.Y.C.B. is niet verantwoordelijk voor schade aan auto’s die op het terrein geparkeerd staan.

Aansprakelijkheid

Artikel 23:

De Stichting, R.Y.C.B. of onderdelen daarvan, de in haar dienst zijnde personen, haar functionarissen, alsmede alle andere personen, die namens of ten behoeve van deze handelingen verrichten kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade, uit welke oorzaak ook voortgevloeid en van welke aard dan ook, toegebracht aan of geleden door een lid, een passant of andere persoon, in hun persoon of eigendom op het terrein en de havens van de Stichting en R.Y.C.B.

Artikel 24:

Iedere booteigenaar is aansprakelijk voor de door hem of zijn vaartuig veroorzaakte schade aan de jachthaven, het terrein of de gebouwen. Hij is verplicht tenminste een B.A.-verzekering af te sluiten om het bedoelde risico te dekken.

Ook is hij volledig aansprakelijk voor gedragingen en handelingen van zijn familieleden, personeel en genodigden.

Slotbepalingen

Artikel 25:

Het bestuur van de Stichting en R.Y.C.B. heeft het recht dit reglement vast te stellen en te wijzigen.

Artikel 26:

Over elk in dit reglement niet voorzien geval zal door het bestuur worden beslist.

Artikel 27:

Ieder lid wordt in het bezit gesteld van een exemplaar van dit reglement.

Artikel 28:

Ieder jaar moet het R.Y.C.B.-lid een “aanvraag voor ligplaats” invullen, ondertekenen en dit aan het bestuur bezorgen samen met een kopie van de vlaggenbrief van het betreffende vaartuig.

Huishoudelijk reglement GALGENWEEL

1. Toegang en gebruik van de infrastructuur is voorbehouden voor R.Y.C.B.-leden. Elke
zeiler die wenst gebruik te maken van het Galgenweel dient lid te zijn van een VEZEGAclub, in dit geval R.Y.C.B.
2. De toegang tot de loods gebeurt dmv een elektronische RYCB toegangspas. Deze pas is
strikt persoonlijk en is te verkrijgen op aanvraag op het RYCB-secretariaat.
In geval van verlies of diefstal van de toegangspas dient de houder dit onmiddellijk te
melden aan het secretariaat. De toegangspas dient minstens 1 x per jaar te worden
geactiveerd aan een online toegangspunt (slagboom of ingang van het clubhuis) of op
het secretariaat.
3. Er kan enkel een ligplaats gehuurd worden in combinatie met een A-lidmaatschap.
Uitzonderingen hierop zijn ligplaatsen voor jeugdklasseboten zoals Optimist, Cadet en
Laser 4.7 indien de actieve jeugdzeiler een C- of J-lidmaatschap heeft. Een C- of J-lid
kan enkel voor zijn of haar eigen boot een ligplaats huren en is beperkt tot 1 boot.
4. Enkel vaartuigen toegelaten door VEZEGA kunnen toegang krijgen tot de R.Y.C.B.–
loods.
5. De ligplaatsen worden toegewezen door het R.Y.C.B-bestuur en zijn voorzien van een
nummer. Een overzicht hiervan is zichtbaar op het infobord in de loods. Het R.Y.C.B.-
bestuur kan de ligplaatsen te allen tijde wijzigen in functie van het type boten en de
frequentie van gebruik, en maakt dit tevens kenbaar op het infobord aan de hand van
een nieuw overzicht. Als frequentie van gebruik wordt bedoeld : minstens 10 maal per
jaar. Boten die duidelijk niet meer gebruikt worden (met de niet-winterse periode als
maatstaf) kunnen op een minder toegankelijke plaats in de loods worden geplaatst.
Regularisatie is mogelijk mits afdoende reden en dient schriftelijk kenbaar gemaakt te
worden via galgenweel@rycb.be.
6. Liggeld is verschuldigd pro rata het aantal maanden vanaf de 1ste maand volgend op de
maand van aanvraag.
7. Stalling en opberging materiaal gebeurt steeds op de volgende manier:
Vaartuigen:
– op de aangewezen ligplaats volgens de nummering te raadplegen op infobord,
geplaatst op de strandkarren van de club en de romp voorzien van de naam en
RYCB-sticker. Deze sticker is verkrijgbaar in de loods alsook op het secretariaat
alsook dient deze aangevuld te worden met de naam van de boot. De sticker dient
zichtbaar bevestigd te worden op de boot en is verplicht.
– mits voorafgaande toestemming van het bestuur kunnen de boten op een eigen
strandkar liggen.
Masten:
– voorzien van RYCB-sticker met bootnaam en op de voorziene mastenrekken
(middenplein kant Galgenweel).
Los materiaal:
– kan opgeborgen worden in de boot of in een locker (mits betaling van een
waarborg).

nov2018
Wedstrijdzeilers:
– mits voorafgaande toelating van het RYCB-bestuur kunnen deze personen hun
boten op de baantrailer in de loods stallen. Deze plaatsen zijn beperkt en bevinden
zich op het middenplein
Trailers:
– voor trailers is geen plaats op het Galgenweel. Deze worden geplaatst op de
Schelde terreinen achter de Belgica loods en worden gemarkeerd met een RYCB
sticker te bekomen op het RYCB secretariaat of bij de Clubverantwoordelijke
Galgenweel. De toegang tot dit terrein gebeurt dmv de elektronische RYCB
toegangspas.
8. Herstellingen, schuur- en schilderwerken zijn verboden in de loods en moeten dus
buiten de loods gebeuren. Er kan wel elektriciteit afgenomen worden naast de
bergplaats van de motorboten. Klein schilderwerk kan gebeuren mits gebruik van de
nodige onderliggende plastiekbeschermingsfolie. Eventuele schade zal worden
verhaald.
9. De bootlift en de liftwagens worden enkel gebruikt om boten te verplaatsen. Het
gebruik gebeurt op eigen risico.
10. De club is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen en schade aan het
materiaal.
11. Bij verkoop van het vaartuig of bij opzeg van de ligplaats moet dit zo snel mogelijk
kenbaar gemaakt worden aan het secretariaat en aan de Clubverantwoordelijke
Galgenweel (via galgenweel@rycb.be). Liggelden over de resterende maanden van het
jaar worden niet terugbetaald.
12. Ongekende vaartuigen en vaartuigen op onbetaalde ligplaatsen (de ligplaats moet
binnen de 14 dagen na factuurdatum betaald zijn) worden verwijderd uit de loods en
op het clubterrein gedurende 3 maanden bijgehouden. Na het verstrijken van deze
periode wordt het materiaal onherroepelijk eigendom van de club, die er vrij over kan
beschikken.
13. Wedstrijdzeilers zonder vaste ligplaats kunnen hun boot voor korte termijn (maximum
14 dagen) in de loods stallen na toelating van de Clubverantwoordelijke Galgenweel.
Indien hiervoor geen toestemming werd gegeven, wordt de boot verwijderd.
14. Het is verboden rommel, vuil en kleding rond te laten slingeren in de loods. De leden
houden de loods proper en maken gebruik van de vuilnisbakken “RESTAFVAL”.
15. Het is verboden fietsen en motorvoertuigen in de loods te plaatsen. Deze worden
buiten de loods of aan de straatkant geparkeerd, zoniet door het RYCB-bestuur
verwijderd.
16. Er geldt een algemeen rookverbod op het terrein van de R.Y.C.B. Galgenweel. Als
sportclub zijn wij gehouden hierop toe te zien.
17. Ieder lid dat als laatste de loods verlaat, sluit de poorten en deuren en dooft de lichten.

nov2018
18. Het bestuur is gerechtigd om dit reglement te allen tijde aan te passen. De wijzigingen
worden kenbaar gemaakt via het infobord. Elke loodsgebruiker dient zich regelmatig
te vergewissen van eventuele wijzigingen.
19. Ieder jaar organiseert het RYCB-bestuur een opkuisperiode in en rond de loods in
samenwerking met alle ligplaatshouders; ligplaatshouders worden hiervan op de
hoogte gebracht via e-mail en worden verwacht hieraan deel te nemen.
Ieder lid verbindt zich ertoe om dit huishoudelijk reglement na te leven.
Contactgegevens:
RYCB Secretariaat
Thonetlaan 133
2050 Antwerpen
e-mail: galgenweel@rycb.be
Nov2018